други отчети

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2008 ГОДИНА