други отчети

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2010 ГОДИНА