други отчети

ШЕСТМЕСЕЧЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2017 г.