други отчети

ШЕСТМЕСЕЧЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2019 г.