други отчети

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2007 ГОДИНА